Pwyllgor Ionawr 26 2017

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ionawr 26 2017

Presennol;

Alun Davies, Dafydd P Jones, Arwel Jones Ellis Idris Roberts. Medwyn Hughes  Eirian Roberts ( ysg)

 Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones, Meredydd Ellis,  Gwyn Davies

Cod ymddygiad;

 Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

Cofnodion;

 Darllenwyd y cofnodion Idris Roberts yn cynnig ei bod yn gywir gyda Dafydd Jones yn cefnogi.

 Materion yn codi o’r cofnodion:

Cennin Pedr wedi eu plannu

 

Arian

Aethpwyd trwy y budget yn ofalus a phenderfynwyd codi y preseb £100 i £3700 Idris Roberts yn cynnig gyda Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Budget Ysbyty Ifan 26/01/2017
Ysweiriant £400
cyflog/costau £800
glanhau’r toiledau £650 cael ad-daliad
Un Llais Cymru £30
 etholiad £400
archwyliad arianol £300
torri gwair y fynwent £700
Neuadd Goffa- cyfarfodydd £100
CVSC £20
J Llywelyn Hughes £150
sgip flynyddol £250
PAYE £125
cyfanswm £3,925
llai £650 ad-daliad
cyfanswm terfynnol            £3275
.
preseb presennol £3,600

Gofyn i Nia Jones os yw yn fodlon bod yn archwilydd mewnol eto eleni

Talu Gwyn Ellis £174.20            (193)

UFA

Mae Dafydd Chilton yn dymuno peidio bod yn cynrychioli y cyngor cymuned ar fwrdd llywodraethwyr yr ysgol, Arwel yn cynnig gyda Dafydd yn cefnogi gofyn i Sarha Mc Carthy gymeryd ei le

Mae pryderon yn y pentref am gar oren sydd yn cael ei barcio ger y felin, holi yr Ymddiriedolaeth genedlaethol beth yw eu polisi i denantiaid barcio ar y darn yma gan fod maes parcio hwylus yng nghefn y tai, ac nad oes fawr neb yn parcio yno. Gofyn I’r Ymddiriedolaeth a yw y tenantiaid yn cael manylion o ble maent I fod I barcio pan fyddant yn cymeryd tenantiaeth ganddynt.

Mae car coch yn dal wrth y capel ers misoedd gyda ffenestr wedi torri. Holi’r cyngor am hyn

Holi Cartrefi Conwy beth yw y diweddara am y ty  gwag sydd ganddynt yn y pentref, mae wedi bod yn wag ers rhai misoedd erbyn hyn

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Mawrth 9fed.