Cofnodion Ionawr 2015

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan Ionawr 15 2015

Presennol Alun Davies,   Idris Roberts, Dafydd Jones,  Cyng Wyn Jones

Ymddiheuriadau;   Gwyn Ellis Meredydd Ellis, Gwyn Davies

Côd Ymddygiad; Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

Cadeirydd Idris Roberts

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r pwyllgor

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir gyda Dafydd Jones yn cynnig a Idris Roberts yn cefnogi ac fe’i harwyddwyd gan y Cadeirydd.

Materion yn codi o’r cofnodion;

Daeth Cartrefi Conwy i’r Ffair Nadolig yn y neuadd i wneud arolwg os oes angen tai fforddiadwy yn yr ardal. Siomedig oedd eu hymateb gan noa oedd dim ymateb ar hyn o bryd I gael tai newydd yn yr ardal.

Lorri ysbwriel yn dal i fynd i fyny at ffynnon Eidda, eglurodd Wyn fod tracker ar y cerbyd ac mae yn debyd eu bod yn aros yno am eu hawr ginio.

Arian;

Aethpwyd trwy y budget yn ofalus a phenderfynwyd codi y preseb £200 i £3,400. Dafydd yn cynnig ac Alun yn cefnogi.

UFA

Dwr yn dod i’r ffordd rhwng Pen y Bont a Ochr Cefn.

Ffos Cyrtiau wedi cau.

Dwr yn dod i’r ffordd o’r coed wrth giât Ochr Cefn Canol. Fflat angen ei hagor.