Cofnodion Mai 12 2016

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan Mai 12 2016

Presennol Alun Davies,   Idris Roberts, Dafydd Jones, Hywel Jones, Gwyn Davies ac Arwel Ellis

Ymddiheuriadau;   Meredydd Ellis

Cyn cychwyn y cyfarfod aeth  yr aelodau allan I wneud arolwg diogelwch ar fynwent y plwy a chafwyd fod popeth mewn cyflwr boddhaol.

Cadeirydd Alun Davies.

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r pwyllgor gan gynnwys Arwel Jones Ellis I’w gyfarfod cyntaf.

Côd Ymddygiad; Datgan diddordeb neu gysylltiad  mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir gyda Dafydd Jones yn cynnig a Idris Roberts yn cefnogi ac fe’i harwyddwyd gan y Cadeirydd.

Materion yn codi o’r cofnodion;

Clo wedi ei drwsio.

Cafwyd adroddiad gan Gwyn Davies am y diweddaraf am yr Elusendy, dwedodd ei fod yn wag ar y funud a’i fod yn cael ei hysbysebu i bobl leol sydd yn byw yn ardal Ysbyty Ifan a Phentrefoelas. Mae angen to newydd arno a bydd y gwaith yn cael ei wneud cyn hir.

Cyfarfod Blynyddol

Gan mai dwy flynedd i’w term Cadeirydd  Ail etholwyd Alun Davies yn Gadeirydd a Dafydd Jones yn Is Gadeirydd  gan yr aelodau yn unfrydol

Taflen ariannol

Rhannwyd y daflen ariannol ac aethpwyd trwyddi yn fanwl Idris Roberts yn cynnig ei bod  yn  gywir gyda Medwyn Hughes yn cefnogi . (A1)

Edrychwyd dros y rheolau cyllid a chael fod popeth mewn trefn.

Mabwysiadwyd asesiad risg a’r rheolau sefydlog.

Edrychodd y Cynghorwyr dros yr adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y system fewnol, popeth yn ei le yma.

Trafodwyd polisi gweddillion yr  arian sydd yn y cyfrif banc ar ddiwedd y flwyddyn a chael ei fod yn gywir,  ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf sydd yn digwydd yn flynyddol.

 

Biliau I’w talu

Idris Roberts yn cynnig gyda Dafydd Jones yn cefnogi talu y biliau isod

Gethyn Pyrs am drwsio hysbysfwrdd £210

Cennin Cyf     £40. 76

Yswiriant Zurich     £251.85

Owen Glyn Evans am dorri gwair y fynwent   £500

Costau yr ysgrifennydd         £178.40

Aelodaeth CVSC     £15

Gohebiaeth

Un Llais Cymru yn gofyn am enwau cynrychiolwyr ar ei pwyllgor; Alun Davies a Dafydd Jones.

UFA

Grid y mynydd yn ddrwg

Ffosydd Cwm Gylchedd angen eu hagor

Sôn wrth Andrew am y coedd sydd â’I brigau dros y ffordd ae ffordd y Gylchedd Ffosydd ar y ffordd i Hafod Las angen eu hagor

Kerb wrth ‘Refail Bach yn rhydd

Broadband yn araf iawn yn yr ardal. Anfon llythyr i BT i gwyno a hefyd cysylltu gyda Guto Bebb Janet Finch Saunders

Gan fod arolwg wedi ei wneud y mhentref Ysbyty i dreualu i ddiffodd y golau am hanner nos, holi pryd mae hyn yn debyg o ddigwydd., hefyd mae golau Gwaith dwr llyn Conwy yn llachar iawn

Wedi holi Elgan Jones am bris I drwsio giât yn y cael chwarae ond heb gael ateb eto

Roedd y Cyngor cymuned wedi noddi Eleri Roberts Popty Penuchaf am wobr Busnes gyda llai nac wyth yn gweithio ynddo. Cafwyd gwybodaeth gan Eleri iddi fod mewn cinio  yn y Venue Cymru ac iddi fwynhau y noson yn fawr, Roedd am ddiolch yn fawr i’r pwyllgor am ei noddi, ond ni fu yn ddigon ffodus i dderbyn gwobr y flwyddyn yma.