Cofnodion Mai 22 2017

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 22/5/2017

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones,Meredydd Ellis, Arwel J Ellis, Gwyn Davies ac Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Cyng Wyn Jones

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Tymor newydd

Cynghorwyr am y tymor newydd o bedair blynedd yw;

Alun Davies Bryniau Defaid

Dafydd P Jones Llafar y Lli

Meredydd Ellis Hafod Ifan

Idris Roberts Pennant

Arwel J Ellis Pandy Coch

Gwyn Davies Eidda Fawr

Medwyn Hughes, Cerrigellgwm.

 

Croesawodd Alun Davies bawb yn ôl i dymor newydd

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Arwel Ellis yn cynnig a Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Toiledau

Disgwyl ateb o Gonwy i edrych oes modd I’r Cyngor Cymuned ofalu am gael golau i’r toiledau

 

CYFARFOD BLYNYDDOL

 

Swyddogion

 

Cadeirydd; Alun E Davies

Is Gadeirydd; Dafydd P Jones

 

 

ARIAN

Rhannwyd y daflen ariannol ac aethpwyd trwyddi yn fanwl Idris Roberts yn cynnig ei bod  yn  gywir gyda Arwel Ellis yn cefnogi . (A1)

 

Aethpwyd trwy y rheolau cyllid a chael fod popeth mewn trefn.

 

Cafodd asesiad risg o’r rheolau sefydlog eu mabwysiadu

 

Mae dau o aelodau y pwyllgor yn arwyddo pob siec cyn iddi gael ei thalu

Mae ffurflen TAW yn barod i’w hanfon i gael ad daliad

Nid oes dyled.

Mae y Cyngor yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau statudol

Bydd dyddiad ar gyfer archwilio y Cyfrifon ym mis Mai

Edrychodd y Cynghorwyr dros yr adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y system fewnol, popeth yn ei le yma.

 

Trafodwyd polisi gweddillion yr  arian sydd yn y cyfrif banc ar ddiwedd y flwyddyn a chael ei fod yn gywir,  Bydd yn cael ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf fel sydd yn digwydd yn flynyddol.

Soniwyd am y Côd ymddygiad, mae hwn yn cael ei fabwysiadu ar gychwyn pob tymor newydd a phan fydd Cynghorwyr newydd yn cael ei benodi.

 

Mabwysiadwyd y Côd ymddygiad am y flwyddyn 2017/18

 

Polisi Achwynwyr; edrychwyd ar gopi o’r polisi achwynwyr a’I mabwysiadwyd

 

Arian

 

Idris yn cynnig fod y bil isod yn cael ei dalu

Pan ddaw bil Un Llais Cymru am hyfforddiant ariannol ei dalu

Gwyn Ellis Glanhau y toiled

Owen Glyn Evans torri gwair y fynwent

Gan fod cymaint o drafferthion wedi mynd gyda’r archwiliad allanol, holi J Llywelyn Hughes faint fyddai cost iddynt fod yn archwilwyr mewnol at y flwyddyn nesaf.

 

Gohebiaeth

 

Pwyllgor ffiniau yng Nghonwy Mehefin 1af Ysgrifennydd yn mynd i gynrychioli y Cyngor Cymuned

Llythyr gan Barc Cenedlaethol Eryri yn cynnig coed afalau am ddim i’r Cyngor. Penderfynwyd derbyn y cynnig

Pwyllgor ym Mhlas y Brenin gan y Parc Cenedlaethol 20 o Fehefin. Aelodau am fynychu’r pwyllgor.

Cafwyd diweddariad gan Dafydd o’r hyn aeth ymlaen ym mhwyllgor yn ymwneud gyda’r eglwys. Bydd angen un pwyllgor eto I edrych beth yw bwriad trigolion yr ardal am yr adeilad.

Enwau cynrychiolwyr ar bwyllgor UN Llais Cymru; Alun a Dafydd

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Gorffennaf 13 2017