Cofnodion Mawrth 23 2016

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 24/03/16

Presennol;

Cyng Wyn Jones, Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Eirian Roberts (clerc)

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Dafydd Jones yn cynnig a Idris Roberts yn cefnogi.

Materion yn codi o’r cofnodion

Banc HSBS Betws y Coed yn cau, llythyr wedi mynd, ond dim ateb dim ond galwad ffon i ddweud eu bod wedi derbyn y llythyr ac yn ymddiheuro fod y llythyr yn uniaith Saesneg.

Gan fod y banc yn cau holi Ela Jones yn y swyddfa bost yn Pen y Bont Ysbyty oes yna rhywbeth all y cyngor plwy ei wneud i hyrwyddo  yr holl wasanaethau y gall hi ei gynnig i helpu y gymuned leol.

Arian

Edrychwyd ar sefyllfa arianol y cyngor, popeth yn ei le

Ysgrifennu at Nia Jones i ofyn iddi edrych dros y daflen ariannol.

Dafydd Jones yn cynnig gyda Medwyn Hughes yn cefnogi y dylai yr isod gael eu talu

Ymuno ac Un Llais Cymru £28                  100422

Derbynwyd pris gan Gethin Pyrs Ty Mawr i atgyweirio hysbysfwrd sydd wedi cael ei falu un ddamweiniol yn y maes parcio ger y bont.

Arwydd fod y diffibiwledydd ym Mhen y Bont gan Ymatebwyr cyntaf Uwchaled wedi ei wneud gan Humphries signs £35 + TAW.

Neuadd Goffa Ysbyty Ifan talu am yr ystafell bwyllgor  £60

J Llywelyn Hughes £144

Gwyn Ellis glanhau’r toiledau

PAYE

Cyflog y clerc £500                100421

Dafydd yn cynnig gyda’g Idris yn cefnogi rhoddi cyfraniad o £250 at y neuadd tuag at eu costau. Alun Davies yn datgan diddordeb.   100423

UFA

Dafydd ac Alun yn edrch dros Adolygiad Cynllun Datblygu lleol Eryri .cytuno gyda’r materion.

Clo hysbysfwrdd y Cyngor Plwy wedi torri. Dafydd am edrych arno.

Angen polisi cwynion, gofyn i Un llais Cymru.

Tro nesa – angen edrych ar fynwent y plwf tro nesaf, cychwyn y cyfarfod am 7 o’r gloch i wneud hyn

Cael sgip yma yr ail wythnos ym mis Mai, hysbys yn yr Odyn..ffliers i’r ysgol

Torch ar Sul y Cofio, y Cyngor Cymuned i dalu am y dorch o hyn ymlaen.

Ychwanegu y diffib at ysweiriant y cyngor plwy

Cwyno am dwll yn y ffordd  ar allt  Dlasau

Dyddiad y pwyllgor nesaf Mai 12fed  2016     Pwyllgor Blynyddol

Dyma beth all Ela ei gynnig yn y swyddfa bost

Os oes gennych gerdyn banc gyda’ch cyfrif banc personol neu fusnes gallwch ei ddefnyddio i

Dynnu arian allan

Rhoi arian i mewn

Talu sieciau I mewn(yn hollol gyfrinachol neu eu rhoi mewn amlen yn eich cartref)

Talu biliau e.e. trydan, dŵr, treth y cyngor, cyllid a thollau, (rhai gyda sieciau, i gyd gyda cherdyn)

Mae’r Swyddfa Bost yn cydweithio gyda

Barclays,         Co-operative

Halifax             HSBC

Lloyds     Nationwide

Nat West     Royal Bank of Scotland

Santander       TSB

A mwy

Mae posib cael Yswiriant trafeilio tramor ac Euros dros y cownter

Mae posib cael arian tramor unrhyw wlad y dydd canlynol os ydych wedi archebu cyn 12 o’r gloch