Cofnodion Mawrth17 2017

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 9/3/17

Presennol;

Cyng Wyn Jones, Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Eirian Roberts (clerc)

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Hywel Jones

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad  mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Idris Roberts yn cynnig a Medwyn Hughes yn cefnogi.

Materion yn codi o’r cofnodion

T gwag

Yn dilyn gwneud ymholiadau am dy wag o eiddo Cartrefi Conwy cafwyd gwybodaeth fod y t ar werth am £75,000.

Parcio ger Stryd y Felin

Cafwyd gwybodaeth gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am y cwyn a gafwyd am y mater parcio ger Stryd y Felin, Y tenantiaid sydd gyda’r hawl i barcio ar y darn yma o’r tir. Nid yw yn barcing cyhoeddus.Maes parcio i denantiaid yr ymddiriedolaeth yn Stryd y Felin ydyw.

Cerbyd angen ei symud

Gwneud ymholiadau i edrych yw y cerbyd yn dal yn y parc ing gyferbyn ar capel.

Toiledau

Gan nad oes byth olau yn y toiled, gofyn i Gethin Clwyd gymeryd golwg i weld os yw yn broblem fawr a chael pris ganddo i adgywyro y golau.

Awyr Dywyll

Yn dilyn pwyllgor gyda aelodau o’r parc Cenedlaethol, Cyngor Conwy cafwyd gwybodaeth nad yw yn addas diffodd golau y pentref yn llwyr fel oedd bwriad cychwynnol y prosiect, ond yn hytrach newid saith lamp i olau LED yna lleihau y golau o hanner nos hyd chwech y borau. Byddai hyn ar dreial i gychwyn. Clerc i holi am faint o amser  fyddai y treialu,  a chael map o holl oleuadau y pentref, hefyd gwybodaeth pa lampau fydd yn cael eu newid ar y cychwyn a hefyd pa bryd mae hyn yn debygol o ddigwydd. Bydd angen rhoi gwybodaeth i’r pentrefwyr ar y bwrdd hysbysu cyn i’r brosiect gychwyn.

ARIAN

Yn dilyn awgrymiadau yr Audit nad yw cynghorau bychain yn drylwyr gyda’i polisïau ariannol

Aethpwyd trwy y rheolau cyllid a chael fod popeth mewn trefn.

Cafodd asesiad risg o’r rheolau sefydlog eu mabwysiadu

Mae dau o aelodau y pwyllgor yn arwyddo pob siec cyn iddi gael ei thalu

Mae ffurflen TAW yn barod i’w hanfon i gael ad daliad

Nid oes dyled.

Mae y Cyngor yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau statudol

Bydd dyddiad ar gyfer archwilio y Cyfrifon ym mis Mai

Edrychodd y Cynghorwyr dros yr adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y system fewnol, popeth yn ei le yma.

Mabwysiadwyd y Côd ymddygiad

Trafodwyd polisi gweddillion yr  arian sydd yn y cyfrif banc ar ddiwedd y flwyddyn a chael ei fod yn gywir,  Bydd yn cael ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf fel  sydd yn digwydd yn flynyddol.

Soniwyd am y Côd ymddygiad, mae hwn yn cael ei fabwysiadu ar gychwyn pob tymor newydd a phan fydd Cynghorwyr newydd yn cael ei benodi.

 

Biliau I’w talu; Gwyn Ellis, am lanhau y toiledau  £174.20

Cyflog Eirian Roberts  £400

Ymuno ac Un Llais Cymru  £28

Gan mai rheswm i godi y preseb oedd i roddi cymorth tua’g at y Neuadd Goffa  Cynigodd Dafydd fod cyfraniad o £300 yn cael ei roddi i bwyllgor y neuadd gyda Idris yn cefnogi.

 

UFA

Pwyllgor achub yr eglwys yn symud ymlaen yn araf.

Dafydd ac Eirian am gwrdd gyda Gethin o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i edrych beth yw y posibiliadau iddynt hwy brynu yr adeilad hanesyddol yma.

Rhannwyd ffurflenni i’r cynghorwyr i’w llenwi tuag at yr etholiad fydd yn cael ei chynnal  ar Fai y 4ydd

 

 

 

 

 

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf  Mai 23  2017     Pwyllgor Blynyddol

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 22/5/2017

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones,Meredydd Ellis, Arwel J Ellis, Gwyn Davies ac Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Cyng Wyn Jones

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Tymor newydd

Cynghorwyr am y tymor newydd o bedair blynedd yw;

Alun Davies Bryniau Defaid

Dafydd P Jones Llafar y Lli

Meredydd Ellis Hafod Ifan

Idris Roberts Pennant

Arwel J Ellis Pandy Coch

Gwyn Davies Eidda Fawr

Medwyn Hughes, Cerrigellgwm.

 

Croesawodd Alun Davies bawb yn ôl i dymor newydd

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Arwel Ellis yn cynnig a Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Toiledau

Disgwyl ateb o Gonwy i edrych oes modd I’r Cyngor Cymuned ofalu am gael golau i’r toiledau

 

CYFARFOD BLYNYDDOL

 

Swyddogion

 

Cadeirydd; Alun E Davies

Is Gadeirydd; Dafydd P Jones

 

 

ARIAN

Rhannwyd y daflen ariannol ac aethpwyd trwyddi yn fanwl Idris Roberts yn cynnig ei bod  yn  gywir gyda Arwel Ellis yn cefnogi . (A1)

 

Aethpwyd trwy y rheolau cyllid a chael fod popeth mewn trefn.

 

Cafodd asesiad risg o’r rheolau sefydlog eu mabwysiadu

 

Mae dau o aelodau y pwyllgor yn arwyddo pob siec cyn iddi gael ei thalu

Mae ffurflen TAW yn barod i’w hanfon i gael ad daliad

Nid oes dyled.

Mae y Cyngor yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau statudol

Bydd dyddiad ar gyfer archwilio y Cyfrifon ym mis Mai

Edrychodd y Cynghorwyr dros yr adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y system fewnol, popeth yn ei le yma.

 

Trafodwyd polisi gweddillion yr  arian sydd yn y cyfrif banc ar ddiwedd y flwyddyn a chael ei fod yn gywir,  Bydd yn cael ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf fel sydd yn digwydd yn flynyddol.

Soniwyd am y Côd ymddygiad, mae hwn yn cael ei fabwysiadu ar gychwyn pob tymor newydd a phan fydd Cynghorwyr newydd yn cael ei benodi.

 

Mabwysiadwyd y Côd ymddygiad am y flwyddyn 2017/18

 

Polisi Achwynwyr; edrychwyd ar gopi o’r polisi achwynwyr a’I mabwysiadwyd

 

Arian

 

Idris yn cynnig fod y bil isod yn cael ei dalu

Pan ddaw bil Un Llais Cymru am hyfforddiant ariannol ei dalu

Gwyn Ellis Glanhau y toiled

Owen Glyn Evans torri gwair y fynwent

Gan fod cymaint o drafferthion wedi mynd gyda’r archwiliad allanol, holi J Llywelyn Hughes faint fyddai cost iddynt fod yn archwilwyr mewnol at y flwyddyn nesaf.

 

Gohebiaeth

 

Pwyllgor ffiniau yng Nghonwy Mehefin 1af Ysgrifennydd yn mynd i gynrychioli y Cyngor Cymuned

Llythyr gan Barc Cenedlaethol Eryri yn cynnig coed afalau am ddim i’r Cyngor. Penderfynwyd derbyn y cynnig

Pwyllgor ym Mhlas y Brenin gan y Parc Cenedlaethol 20 o Fehefin. Aelodau am fynychu’r pwyllgor.

Cafwyd diweddariad gan Dafydd o’r hyn aeth ymlaen ym mhwyllgor yn ymwneud gyda’r eglwys. Bydd angen un pwyllgor eto I edrych beth yw bwriad trigolion yr ardal am yr adeilad.

Enwau cynrychiolwyr ar bwyllgor UN Llais Cymru; Alun a Dafydd

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Gorffennaf 13 2017

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Mehefin 14 2017

 

 

Presennol;

 

Alun Davies, Cadeirydd, Dafydd P Jones, , Meredydd Ellis  Idris Roberts. Ac Eirian Roberts

 

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Arwel Jones Ellis  Gwyn Davies, Medwyn Hughes

 

 

Cod ymddygiad;

 

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

 

Cofnodion;

 

Darllenwyd y cofnodion Dafydd Jones yn cynnig ei bod yn gywir gyda Meredydd Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Bu yr ymateb i gael sgip yn wych, roedd yn llawn yn mynd oddi yma..

 

Cafwyd adroddiad gan Dafydd yn dilyn pwyllgor gyda Pharc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas y Brenin yn ddiweddar. Materion yn ymwneud  gyda chynllunio oedd rhan fwyaf o’r cyfarfod ac nid oes problemau mawr yn yr ardal yma.

 

 

Arian

Edrychwyd ar y sefyllfa ariannol yn ofalus. Biliau i’w talu   yn cynnig y dylent gael eu talu ac Arwel Ellis yn cefnogi.

Bil Un Llais Cymru am hyfforddiant £40

Cennin Cyf

BDO pan ddaw ( ac os y daw cyn y cyfarfod nesaf)

CBSC am sgip pan ddaw y bil

CBSC talu am gynllun chwarae dros yr haf  £600  (Roedd grant o £600 wedi ei derbyn at hyn)

 

UFA

Mae gofyn am bamffledi cerdded i’r ardal gan nad oes signal ffon yn yr ardal. Holi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes help i’w gael gyda’r tâl gan mai llwybrau ar ei tiroedd hwy ydynt.

 

Torri gwair mynwent y plwyf; Gofyn i Owen Glyn Evans dorri mynwent y plwyf ac o amgylch y neuadd.

Angen torri gwair ar hyd y Mignaint a hefyd wrth yr afon

Edrych I gael warden I reoli canio ar yr afon yn yr ardal

 

UFA

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Medi 14fed am 7.30

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 14/9/17

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Arwel J Ellis, Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Cyng Wyn Ellis

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Dafydd Jones yn cynnig a Arwel Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

Gwair ar ochr y ffordd dros y mynydd byth wedi ei dorri.

Cafodd cynllun chwarae I blant yr ardal gan Gyngor Conwy yn ystod yr haf gefnogaeth dda

 

Arian

Idris Roberts yn cynnig gyda Medwyn Hughes yn cefnogi talu

Gwyn Ellis am lanhau y toiledau

Eirian Roberts cyflog £400

 

Gohebiaeth

Cais cynllunio i osod mast ffon yn Llyn Conwy, dim gwrthwynebiad ond holi oes bosib cael mast fyddai yn dod a signal i’r ardal yn hytrach na dim ond un sydd yn galluogi pobl i wneud galwadau brys.

Cysylltu efo Gareth Strelo i ddod i bwyllgor agored eto gan nad yw y band llydan cyflym byth wedi cyrraedd yr ardal trefnu noson pan y gall Gareth ddod i fyny. Pawb yn yr ardal yn anniddig a siomedig nad yw byth wedi cyrraedd.

Archwiliwr mewnol , dim posib rhesymu a nhw a dim siaradwyr Cymraeg a dim help o gwbl ganddynt, yn hytrach cosbi cynghorau bach ymhob ffordd y gallant wneud.

 

UFA

Coed afalau angen ei docio. Rhan o’telerau i gael grant i brynu y coed afalau oedd fod aelod o’r gymuned yn mynd I ddysgu sut i edrych ar ôl y coed, a chan fod Jane Roberts wedi bod gofyn iddi ddod I ddocio y coed a thalu ei chostau.

Gan fod mieri yn tyfu o amgylch llawer o’r coed afalau gofyn I   O G Evans am bris i’w torri.

Ffeindio allan pam fod arwyddion mewn llawer croesffordd yn yr ardal yn dweud fod y ffordd B4470 dros y Mignaint ar gau dros y penwythnos nesaf Medi 15 a 16 . Fel arfer pan fydd ffordd yn cael ei chau bydd gwybodaeth yn dod I’r cyngor plwy, ond ni chafwyd unrhyw wybodaeth y tro yma.

Sôn wrth Andrew o’r ymddiriedolaeth genedlaethol am goed sydd wedi tyfu yn fawr yng nghroesffordd Rhydlanfair ochr Cwm Eidda. Nid oes bosib gweld wrth ymuno ar A5 oherwydd y coed yma.

Gofyn i’r Cyngor ddod i lanhau cwteri yr ardal cyn lifogydd y gaeaf, hefyd mae twr yn dod I’ r ffordd ar yr ail dro ar ôl Bryniau Defaid

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Tachwedd 9fed  2017

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 9/11/17

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Arwel J Ellis, gwyn Davies Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Cyng Wyn Ellis

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb I’r cyfarfod a hefyd Ela Williams   swyddog ysgogi yn yr ardal wledig efo cyngor Conwy.

Cafwyd gwybodaeth ganddi o’r arian sydd ar gael at brosiectau cymunedol

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Arwel Jones Ellis yn cynnig a Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

Gwair ar ochr y ffordd dros y mynydd wedi ei dorri.

Maent wrthi yn gosod band llydan cyflym yn yr ardal, disgwyl tan y pwyllgor nesaf I weld fydd wedi ei osod cyn ail gysylltu gyda Geraint Strello.

Coed afalau I fod I gyrraedd yn fuan a bydd warden o’r Parc Cenedlaethol yn dod i’w plannu a chydweithio gyda phlant yr ysgol.

Eto mae y ffordd B4407 yn cael ei chau yr wythnos nesa a dim gwybodaeth gan y Cyngor cymuned pam fod hyn yn digwydd.

Gofyn i Kevin o’r adran briffyrdd ddod i gyfarfod gyda Gwyn Davies i drafod problemau ar hyd ffordd Cwm Eidda.

 

Arian

Medwyn yn cynnig y dylai y biliau isod gael eu talu gyda Arwel yn cefnogi

Talu am y ddefnyddio y neuadd £120

BDO £357.30

O G Evans   £60 am glirio o amgylch y coed afalau, torri mieri ayb

Aethpwyd trwy sylwadau BDO a bydd y rhain yn cael eu hadolygu.

Gweithredwyd ar awgrymiadau BDO   J Ll Hughes  fydd yr achwylydd mewnol o hyn ymlaen

 

 

 

Gohebiaeth

Awyr Dywyll; Cafwyd diweddariad ar y cynllun hwn

 

Adit Llwybrau; Gan fod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn edrych ar ôl llwybrau yr ardal teimlwyd fod hyn yn amherthnasol i Ysbyty

Bagiau tywod; gwneud mwy o ymholiadau am y rhain

 

 

 

UFA

Gofyn i ‘r ysgol os ydynt eisiau coed afalau o’r cynllun gan y Parc Cenedlaethol

Gwyn am ddangos problemau ardal Cwm Eidda I’radrad briffyrdd

 

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Ionawr 11  9fed 2018

 

 Pwyllgor Cyngor Cymuned Ionawr 4ydd 2018

 

 

Presennol;

 

Y Cyng Wyn Jones, Alun Davies, Dafydd P Jones, Arwel Jones Ellis Gwyn Davies

 

Ymddiheuriadau; Meredydd Ellis, Medwyn Hughes Idris Roberts

 

 

Cod ymddygiad;

 

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

 

Cofnodion;

 

Darllenwyd y cofnodion Arwel Ellis yn cynnig ei bod yn gywir gyda Gwyn Davies yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

Pryder mawr am lifogydd yn Ysbyty efo cymaint o ddwr yn dod i lawr allt Pen Cefn. Mae dwr wedi bod i fewn mewn rhai cartrefi. Cysylltu gyda Dyfed Rowlands i ddweud wrtho am y broblem.

Arwel am son wrth Andrew o’r Ymddiriadolaeth Genedlaethol am frigau sydd angen eu torri ger Rhydlanfair

 

Arian

Aethpwyd trwy y budget yn ofalus, trafodwyd lwfans Cynghorwyr ond penderfynwyd aros am fwy o wybodaeth a a phenderfynwyd codi y preseb £100 i £3800 Dafydd Jones yn cynnig Gwyn Davies yn cefnogi.

 

 

Wedi gofyn i Dafydd o Gwmni J LL Hughes Llanrwst fod yn  archwylydd mewnol ac mae wedi cytuno.

Wedi cael cadarnhad gan Un Llais Cymru fod yn gyfreithiol defnyddio dau berson yn gweithio i’r un cwmni yn archwylydd mewnol. Gwneud yn siwr fod un person yn gwneud y PAYE ar llall yn archwylio y llyfrau

 

Arian

Etholiad;

O G Evans       £60.00          100438

Neuadd goffa     £120           100439

Tir Ifan;           £137.42        100440

Tir Eidda;         £137.48        100441

Cynllun chwarae allan   am yr haf i blant yr ardal yn cael ei weithredu gan Gyngor Conwy ac yn cael ei gefnogi gan CVSC  Mae hwn yn costio £1300  am 5 sesiwn.Dafydd yn cynnig y gellid talu £200 iddynt os gallant hwy ddod o hyd i grant at y cynllun.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Lanrwst yn 2019 ac y mae cais wedi dod am arian gan y pwyllgor lleol sydd angen codi £5000. Cynnigodd Dafydd gyda Gwyn yn cefnogi y dylai y Cyngor Cymuned gyfranu tua’g at hyn  a chyfranu £600 iddynt . Angen gwybod gan Ela i bwy i ysgrifennu y siec.

 

UFA

BT Gan fod cynllun Superfast y Cynulliad wedi dod i ben. Gofyn am wybodaeth beth sydd yn digwydd yn Ysbyty oherwydd nid yw y gwaith wedi ei wneud hyd yn hyn. Gofyn os yw BT yn barod i orffen y gwaith, gan ein bod wedi cael addewid y byddai y gwaith wedi ei wneud rai misoedd yn ol.

 

Hel Ysbwriel; Mae pobl Ysbyty yn cwyno eu bod yn dal yn gunie pigs gan eu bod yn dal i dreualu casglu sbwriel unwaith y mis. Cred y preswylwyr eu bod yn talu trethi fel ardaloedd eraill, a gofyn y cwestiwn pam na ellid treualu y brosiect mewn manau eraill o’r sir. Pam fod yn rhaid i Ysbyty ddal i fod yn rhan o’r arbrawf yma.

 

Budget Ysbyty 2018/19

 

Budget Ysbyty Ifan04/01/2018
cennin cyf100
Ysweiriant£400
cyflog/costau£1,000
glanhau’r toiledau£650cael ad-daliad
Un Llais Cymru£30
 etholiad£300
archwyliad arianol£300
torri gwair y fynwent£700
Neuadd Goffa- cyfarfodydd£100
CVSC£20
J Llywelyn Hughes£300
sgip flynyddol£250
PAYE£200
cyfanswm£4,350
llai£650ad-daliad
cyfanswm terfynnol£3,700
.
preseb presennol£3,700
.

 

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Mawrth 15fed.