Cofnodion Medi 14 2017

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 14/9/17

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Arwel J Ellis, Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Cyng Wyn Ellis

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Dafydd Jones yn cynnig a Arwel Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

Gwair ar ochr y ffordd dros y mynydd byth wedi ei dorri.

Cafodd cynllun chwarae I blant yr ardal gan Gyngor Conwy yn ystod yr haf gefnogaeth dda

 

Arian

Idris Roberts yn cynnig gyda Medwyn Hughes yn cefnogi talu

Gwyn Ellis am lanhau y toiledau

Eirian Roberts cyflog £400

 

Gohebiaeth

Cais cynllunio i osod mast ffon yn Llyn Conwy, dim gwrthwynebiad ond holi oes bosib cael mast fyddai yn dod a signal i’r ardal yn hytrach na dim ond un sydd yn galluogi pobl i wneud galwadau brys.

Cysylltu efo Gareth Strelo i ddod i bwyllgor agored eto gan nad yw y band llydan cyflym byth wedi cyrraedd yr ardal trefnu noson pan y gall Gareth ddod i fyny. Pawb yn yr ardal yn anniddig a siomedig nad yw byth wedi cyrraedd.

Archwiliwr mewnol , dim posib rhesymu a nhw a dim siaradwyr Cymraeg a dim help o gwbl ganddynt, yn hytrach cosbi cynghorau bach ymhob ffordd y gallant wneud.

 

UFA

Coed afalau angen ei docio. Rhan o’telerau i gael grant i brynu y coed afalau oedd fod aelod o’r gymuned yn mynd I ddysgu sut i edrych ar ôl y coed, a chan fod Jane Roberts wedi bod gofyn iddi ddod I ddocio y coed a thalu ei chostau.

Gan fod mieri yn tyfu o amgylch llawer o’r coed afalau gofyn I   O G Evans am bris i’w torri.

Ffeindio allan pam fod arwyddion mewn llawer croesffordd yn yr ardal yn dweud fod y ffordd B4470 dros y Mignaint ar gau dros y penwythnos nesaf Medi 15 a 16 . Fel arfer pan fydd ffordd yn cael ei chau bydd gwybodaeth yn dod I’r cyngor plwy, ond ni chafwyd unrhyw wybodaeth y tro yma.

Sôn wrth Andrew o’r ymddiriedolaeth genedlaethol am goed sydd wedi tyfu yn fawr yng nghroesffordd Rhydlanfair ochr Cwm Eidda. Nid oes bosib gweld wrth ymuno ar A5 oherwydd y coed yma.

Gofyn i’r Cyngor ddod i lanhau cwteri yr ardal cyn lifogydd y gaeaf, hefyd mae twr yn dod I’ r ffordd ar yr ail dro ar ôl Bryniau Defaid

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Tachwedd 9fed  2017