Cofnodion Medi 8fed 2016

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Medi 8fed 2016

 

 

Presennol;

 

Alun Davies,  Dafydd P Jones, Idris Roberts, Arwel Jones Ellis

 

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Hywel Jones, Meredydd Ellis.

 

 

Cod ymddygiad;

 

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

 

Cofnodion;

 

Darllenwyd y cofnodion Dafydd Jones  yn cynnig ei bod yn gywir gyda Arwel J Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Wedi llenwi ffurflen i gael halen I’r ardal, ond bu cryn broblem cael unman I’w gadw. Yn y diwedd penderfynodd yr ymddiriedolaeth Genedlaethol y byddai yr adeilad ger llwybr fflodiart yn gyfleus.

Gan fod pryderon am ddiffyg gwasanaeth band eang yn yr ardal , gwahodd rhywun o BT ddod I ddweud beth yw y diweddaraf yn yr ardal. Holi os oes modd cael rhywun I fyny ar 29 o Fedi. Gan fod Cyngor Cymuned Pentrefoelas a darnau o Bro Garmon yn cael trafferth hefyd gwahodd aelodau o’r cynghorau yma atom hefyd.

 

 

Arian

Talu bil am ddefnyddio y neuadd i gynal cyfarfodydd £100   Arwel yn cynnig gyda Dafydd yn cefnogi ei dalu.

Pryderon am yr holl waith mae y clerc yn gorfod delio gyda yr audit allanol eleni

 

UFA

 

Am fod pryder am fap llifogydd Parc Cenedlaethol Eryri yn dangos y gall darn mawr  o Ysbyty fod mewn perygl o  fynd o dan ddr pe bai llif uchel, gofyn i aelod o staff Cyfoeth Naturiol Cymru ddod i gyfarfod a’r Cynghorwyr yn fuan i gael egluro iddynt nad yw rhai o’r darnau sydd ar y map erioed wedi bod o dan ddr.

Llythyr wedi ei dderbyn gan G Pearson am yn poeni fod coed yn y nant sydd yn dod i lawr i’r afon Gonwy. Yr e‑bost wedi ei basio ymlaen i Gyngor Conwy.

Llythyr gan y Parc Cenedlaethol yn gwahodd aelod i fynd i bwyllgor “awyr dywyll”. Clerc am fynd

Edrych am grant i brynu mwy o gennin pedr i’r pentref