Cofnodion Mehefin 14 2017

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Mehefin 14 2017

 

 

Presennol;

 

Alun Davies, Cadeirydd, Dafydd P Jones, , Meredydd Ellis  Idris Roberts. Ac Eirian Roberts

 

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Arwel Jones Ellis  Gwyn Davies, Medwyn Hughes

 

 

Cod ymddygiad;

 

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

 

Cofnodion;

 

Darllenwyd y cofnodion Dafydd Jones yn cynnig ei bod yn gywir gyda Meredydd Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Bu yr ymateb i gael sgip yn wych, roedd yn llawn yn mynd oddi yma..

 

Cafwyd adroddiad gan Dafydd yn dilyn pwyllgor gyda Pharc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas y Brenin yn ddiweddar. Materion yn ymwneud  gyda chynllunio oedd rhan fwyaf o’r cyfarfod ac nid oes problemau mawr yn yr ardal yma.

 

 

Arian

Edrychwyd ar y sefyllfa ariannol yn ofalus. Biliau i’w talu   yn cynnig y dylent gael eu talu ac Arwel Ellis yn cefnogi.

Bil Un Llais Cymru am hyfforddiant £40

Cennin Cyf

BDO pan ddaw ( ac os y daw cyn y cyfarfod nesaf)

CBSC am sgip pan ddaw y bil

CBSC talu am gynllun chwarae dros yr haf  £600  (Roedd grant o £600 wedi ei derbyn at hyn)

 

UFA

Mae gofyn am bamffledi cerdded i’r ardal gan nad oes signal ffon yn yr ardal. Holi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes help i’w gael gyda’r tâl gan mai llwybrau ar ei tiroedd hwy ydynt.

 

Torri gwair mynwent y plwyf; Gofyn i Owen Glyn Evans dorri mynwent y plwyf ac o amgylch y neuadd.

Angen torri gwair ar hyd y Mignaint a hefyd wrth yr afon

Edrych I gael warden I reoli canio ar yr afon yn yr ardal

 

UFA