Cofnodion Mehefin 30 2016

Pwyllgor Cyngor Cymuned Mehefin 30 2016

Presennol;

Alun Davies, Dafydd P Jones, Gwyn Davies, Arwel Jones Ellis

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Meredydd Ellis Idris Roberts. Hywel Jones

Cod ymddygiad;

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

Cofnodion;

Darllenwyd y cofnodion Gwyn Davies yn cynnig ei bod yn gywir gyda Dafydd Jones yn cefnogi.

Materion yn codi o’r cofnodion:

Yn dilyn cofnod y pwyllgor diwethaf i ofyn i Gyngor Conwy beth yw y diweddaraf am y cynllun Awyr Dywyll yn yr ardal, daeth gwahoddiad gan Y Parc Cenedlaethol i fynd i bwyllgor yn swyddfa y Parc ym Mhenrhyn deudraeth. Mynychodd y Clerc y cyfarfod a daeth yn ôl gyda’r wybodaeth fod y Parc hefyd am holi Conwy beth yw y diweddaraf am dreialu diffodd y golau rhwng 12 a 5 o’r gloch y bore am fis, ond hyd yn hyn dim mwy o wybodaeth.Mae yn fwriad gan y Parc Cenedlaethol dreialu Case study yn ardal Ysbyty Ifan a Chroesor. Mae hyn yn dibynnu ar ymateb trigolion Ysbyty Ifan ar ôl gwneud yr arolwg diffodd golau. 14 lamp sydd yn Ysbyty Ifan. Bydd yn rhaid gwneud ail arolwg i weld teimladau trigolion y pentref.

Daeth e-bost gan y Parc yn gofyn am help i wneud arolwg golau yn yr ardal, dim digon o wybodaeth beth mae hyn yn ei olygu. Trafodwyd hyn ond yr ymateb oedd aros hyd nes i’r arolwg gael ei wneud i weld beth yw penderfyniad yr ardal.

Band eang, mae hwn yn dal i gael edrych arno

Trafodwyd yr Elusendy. Dim newydd,mae yr ymddiriedolwyr wrthi yn cael prisiau am do newydd.

Arian

Edrychwyd ar y sefyllfa ariannol yn ofalus. Biliau i’w talu  Gwyn Davies yn cynnig y dylent gael eu talu ac Arwel Ellis yn cefnogi.

Bil Gwyn Ellis am lanhau y toiledau

Sgip i Ysbyty £220

Disgwyl bil i dalu am y poppies £20

Tudor Jones hostio y we fan

UFA

Wedi derbyn pris gan Elgan Jones £180 i drwsio giât y cae chwarae. Caniatâd iddo wneud y gwaith.

Torri gwair mynwent y plwyf; Gofyn i Owen Glyn Evans dorri mynwent y plwyf ac o amgylch y neuadd.

Daeth llythyr gan Gyngor Conwy yn cynnig halen i’r Pentref at y gaeaf nesaf. Derbyn y cynnig a gofyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am rywle yn y pentref i’w gadw.

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Medi 8fed am 7.30