Cofnodion Tachwedd 2016

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Tachwedd 10fed 2016

 

 

Presennol;

 

Alun Davies, Dafydd P Jones, Gwyn Davies, Arwel Jones Ellis Idris Roberts. Hywel Jones

 

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Meredydd Ellis

 

Cynhaliwyd cyfarfod agored i drafod diffygion band eang yn yr ardal. Gan fod cymaint o gwyno penderfynodd y Cyngor Cymuned alw cyfarfod agored  a gwahodd pobl leol i ddod I

gyfarfod ac aelod o dim cyfathrebu BT. Ar ôl cwyno wrth Llyr Huws Gruffydd  AC trefnodd i ddod i Ysbyty i glywed cwynion pawb. Mae Guto Bebb yn ymwybodol o’r broblem hefyd, ond gan mai y cynulliad sydd yn gyfrifol am ddod â band eang cyflym I bawb dwedodd yn byddai yn well i Llyr ddod i wrando ar y problemau.

Croesawodd Alun Davies Cadeirydd y Cyngor Cymuned Llyr Huws Gruffydd,AC Mabon ap Gwynfor, Cynghorydd Dilwyn Roberts Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Geraint Strello o BT ac aelodau o Gyngor Cymuned Bro Garmon a Phentrefoelas i’r cyfarfod.

Cafwyd cefndir yr hyn sydd yn mynd ymlaen gan Geraint a chawsom wybod fod y band eang super fast  ar ei ffordd a fod gwaith yn cychwyn ym mis Ionawr yn yr ardaloedd hyn.

Dwedodd mor bwysig oedd i ffermwyr/pawb roddi caniatâd i BT fynd ar eu tir

Bydd 96% o bobl yn gallu cael band llydan cyflym, ac maent yn gobeithio gallu cyrraedd pawb gan fod cynllun arall yn cychwyn gan y cynulliad yn y flwyddyn newydd.

Dwedwyd hefyd y dylai ffoniau symudol weithio yn well yn yr ardal hon yn fuan.

Cyngor cymuned i adael i Llyr a Geraint wybod sut mae pethau yn datblygu yn rheolaidd. Geraint am ddod yn ôl mis Ebrill/ Mai i weld beth fydd wedi digwydd yn yr ardal erbyn hynny.

Cafwyd cyfle i bawb ofyn cwestiynau a chafodd pawb oedd a phroblem gyfle i siarad yn bersonol gyda’ swyddogion.

Diolchodd Alun I bawb am ddod

Yn dilyn y pwyllgor agored aethpwyd ymlaen gyda phwyllgor y Cyngor cymuned gyda Alun yn croesawu Rhys Owen swyddog gyda chynllun Awyr Dywyll sydd gan Barc Cenedlaethol Eryri

Eglurodd fod tair ardal yn y cynllun Cader Idris, Yr Wyddfa a’r Mignent a fod Ysbyty yn cael ei gynnwys yn y Mignent.

Manteision yr ardaloedd hyn yw nad oes llawer o oleuadau lampau yma beth bynnag. (Ond am  waith dwr Llyn Conwy sydd yn llachar iawn) Rhys am edrych beth yw y posibiliadau gyda’r golau yma.

Gofynnwyd i Gyngor Cymuned wneud arolwg beth amser yn ôl hyn trwy help Gyngor Conwy i ddiffodd golau y pentref rhwng hanner nos a phump o’r gloch y borau, ond nid yw hyn byth wedi digwydd er i’r clerc a Rhys fynd ar ôl Gyngor Conwy.

Pan fydd hyn wedi digwydd ac wedi cael ymateb trigolion y pentref bydd yn haws gwybod beth fydd y cam nesaf.

Yn y pentref mae yn bosib cael lampau infa red a chael gosod lampau fydd yn adlewyrchu y golau i’r llawr yn hytrach nac fel y mae ar hyn o bryd.

Mae gan yr RDP arian i’w gynnig i bum busnes  yn Sir Conwy I wneud arbrawf gyda hyn.

Gofynnod Rhys oes modd cael help gan gymdeithasau megis y Ffermwyr ifanc ar ysgol ayb i fapio yr ardal er mwyn gweld  faint o oleuadau llachar sydd o gwmpas

Y Clerc am holi yr ysgol ar Ffermwyr ifanc.

Diolchodd Alun i Rhys am ddod i’r cyfarfod

 

 

Cod ymddygiad;

 

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

 

Cofnodion;

 

Darllenwyd y cofnodion Dafydd yn cynnig ei bod yn gywir gyda Gwyn yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

Prynu Cennin Pedr a gofyn am help disgyblion yr Ysgol ar Ffermwyr ifanc i’w plannu.

 

 

Arian

Aethpwyd trwy ymateb BDO yn dilyn ei audit, roedd y Cynghorwyr wedi ei synnu gyda’g ei ymateb. Gan mai preseb bychan sydd gan Ysbyty roedd yr holl waith ychwanegol fu yn rhaid i’r clerc ei wneud ar ol galwadau ffon uniaith Saesneg cyfystal a Chyngor mawr sydd gyda phreseb mawr. Nid oedd syniad gan BDO sut mae cynghorau bychain yn cael ei rhedeg ac roedd pob galwad ffon yn Saesneg yn unig

Edrychwyd ar y sefyllfa ariannol yn ofalus. Biliau i’w talu  Gwyn Davies yn cynnig y dylent gael eu talu ac Arwel Ellis yn cefnogi.

Pasiwyd i godi cyflog y clerc iddi gael £800 Idris yn cynnig a Gwyn yn cefnogi.

Talu i Nia Jones archwylidd mewnol £25

Talu Gwyn Ellis £174.20

Disgwyl bil i dalu am y poppies, ei dalu pan ddaw.

 

UFA

Yn dilyn ymweliad gan  aelod o dîm Cyfoeth Naturiol Cymru oedd wedi ei wahodd gan y Cyngor Cymuned i Ysbyty i drafod pryderon yr ardalwyr fod rhan o bentref  Ysbyty mewn  perygl o orlifo a  hyn yn golygu fod yswiriant yn broblem i’r trigolion cafwyd adroddiad gan Alun a Dafydd o’r ateb gafwyd ganddo. Nid oedd ganddo fawr o  wybodaeth  na chydymdeimlad. Oherwydd na fu y darnau sydd wedi eu dangos ar y map erioed wedi cael llifogydd yr unig ateb ganddo oedd y bydd map mwy manwl ar gael yn y deunaw mis nesaf.

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Ionawr 12 am 7.30