Cofnodion Tachwedd 9 2017

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 9/11/17

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Arwel J Ellis, Gwyn Davies Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Cyng Wyn Ellis

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb I’r cyfarfod a hefyd Ela Williams   swyddog ysgogi yn yr ardal wledig efo cyngor Conwy.

Cafwyd gwybodaeth ganddi o’r arian sydd ar gael at brosiectau cymunedol

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Arwel Jones Ellis yn cynnig a Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

Gwair ar ochr y ffordd dros y mynydd wedi ei dorri.

Maent wrthi yn gosod band llydan cyflym yn yr ardal, disgwyl tan y pwyllgor nesaf I weld fydd wedi ei osod cyn ail gysylltu gyda Geraint Strello.

Coed afalau I fod I gyrraedd yn fuan a bydd warden o’r Parc Cenedlaethol yn dod i’w plannu a chydweithio gyda phlant yr ysgol.

Eto mae y ffordd B4407 yn cael ei chau yr wythnos nesa a dim gwybodaeth gan y Cyngor cymuned pam fod hyn yn digwydd.

Gofyn i Kevin o’r adran briffyrdd ddod i gyfarfod gyda Gwyn Davies i drafod problemau ar hyd ffordd Cwm Eidda.

 

Arian

Medwyn yn cynnig y dylai y biliau isod gael eu talu gyda Arwel yn cefnogi

Talu am y ddefnyddio y neuadd £120

BDO £357.30

O G Evans   £60 am glirio o amgylch y coed afalau, torri mieri ayb

Aethpwyd trwy sylwadau BDO a bydd y rhain yn cael eu hadolygu.  J Ll Hughes  fydd yr achwylydd mewnol o hyn ymlaen

 

 

 

Gohebiaeth

Awyr Dywyll; Cafwyd diweddariad ar y cynllun hwn

Adit Llwybrau; Gan fod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn edrych ar ôl llwybrau yr ardal teimlwyd fod hyn yn amherthnasol i Ysbyty

Bagiau tywod; gwneud mwy o ymholiadau am y rhain

 

 

 

UFA

Gofyn i ‘r ysgol os ydynt eisiau coed afalau o’r cynllun gan y Parc Cenedlaethol

Gwyn am ddangos problemau ardal Cwm Eidda I’radrad briffyrdd

 

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Ionawr 11  9fed 2018