Cofnodion Tachwedd 9 2017

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 9/11/17

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Arwel J Ellis, Gwyn Davies Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Cyng Wyn Ellis

 

Croesawodd y Cadeirydd bawb I’r cyfarfod a hefyd Ela Williams   swyddog ysgogi yn yr ardal wledig efo cyngor Conwy.

Cafwyd gwybodaeth ganddi o’r arian sydd ar gael at brosiectau cymunedol

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Arwel Jones Ellis yn cynnig a Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

Gwair ar ochr y ffordd dros y mynydd wedi ei dorri.

Maent wrthi yn gosod band llydan cyflym yn yr ardal, disgwyl tan y pwyllgor nesaf I weld fydd wedi ei osod cyn ail gysylltu gyda Geraint Strello.

Coed afalau I fod I gyrraedd yn fuan a bydd warden o’r Parc Cenedlaethol yn dod i’w plannu a chydweithio gyda phlant yr ysgol.

Eto mae y ffordd B4407 yn cael ei chau yr wythnos nesa a dim gwybodaeth gan y Cyngor cymuned pam fod hyn yn digwydd.

Gofyn i Kevin o’r adran briffyrdd ddod i gyfarfod gyda Gwyn Davies i drafod problemau ar hyd ffordd Cwm Eidda.

 

Arian

Medwyn yn cynnig y dylai y biliau isod gael eu talu gyda Arwel yn cefnogi

Talu am y ddefnyddio y neuadd £120

BDO £357.30

O G Evans   £60 am glirio o amgylch y coed afalau, torri mieri ayb

Aethpwyd trwy sylwadau BDO a bydd y rhain yn cael eu hadolygu.  J Ll Hughes  fydd yr achwylydd mewnol o hyn ymlaen

 

 

 

Gohebiaeth

Awyr Dywyll; Cafwyd diweddariad ar y cynllun hwn

Adit Llwybrau; Gan fod yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn edrych ar ôl llwybrau yr ardal teimlwyd fod hyn yn amherthnasol i Ysbyty

Bagiau tywod; gwneud mwy o ymholiadau am y rhain

 

 

 

UFA

Gofyn i ‘r ysgol os ydynt eisiau coed afalau o’r cynllun gan y Parc Cenedlaethol

Gwyn am ddangos problemau ardal Cwm Eidda I’radrad briffyrdd

 

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Ionawr 11  9fed 2018

Cofnodion Medi 14 2017

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 14/9/17

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones, Medwyn Hughes, Arwel J Ellis, Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Meredydd Ellis, Cyng Wyn Ellis

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Dafydd Jones yn cynnig a Arwel Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

Gwair ar ochr y ffordd dros y mynydd byth wedi ei dorri.

Cafodd cynllun chwarae I blant yr ardal gan Gyngor Conwy yn ystod yr haf gefnogaeth dda

 

Arian

Idris Roberts yn cynnig gyda Medwyn Hughes yn cefnogi talu

Gwyn Ellis am lanhau y toiledau

Eirian Roberts cyflog £400

 

Gohebiaeth

Cais cynllunio i osod mast ffon yn Llyn Conwy, dim gwrthwynebiad ond holi oes bosib cael mast fyddai yn dod a signal i’r ardal yn hytrach na dim ond un sydd yn galluogi pobl i wneud galwadau brys.

Cysylltu efo Gareth Strelo i ddod i bwyllgor agored eto gan nad yw y band llydan cyflym byth wedi cyrraedd yr ardal trefnu noson pan y gall Gareth ddod i fyny. Pawb yn yr ardal yn anniddig a siomedig nad yw byth wedi cyrraedd.

Archwiliwr mewnol , dim posib rhesymu a nhw a dim siaradwyr Cymraeg a dim help o gwbl ganddynt, yn hytrach cosbi cynghorau bach ymhob ffordd y gallant wneud.

 

UFA

Coed afalau angen ei docio. Rhan o’telerau i gael grant i brynu y coed afalau oedd fod aelod o’r gymuned yn mynd I ddysgu sut i edrych ar ôl y coed, a chan fod Jane Roberts wedi bod gofyn iddi ddod I ddocio y coed a thalu ei chostau.

Gan fod mieri yn tyfu o amgylch llawer o’r coed afalau gofyn I   O G Evans am bris i’w torri.

Ffeindio allan pam fod arwyddion mewn llawer croesffordd yn yr ardal yn dweud fod y ffordd B4470 dros y Mignaint ar gau dros y penwythnos nesaf Medi 15 a 16 . Fel arfer pan fydd ffordd yn cael ei chau bydd gwybodaeth yn dod I’r cyngor plwy, ond ni chafwyd unrhyw wybodaeth y tro yma.

Sôn wrth Andrew o’r ymddiriedolaeth genedlaethol am goed sydd wedi tyfu yn fawr yng nghroesffordd Rhydlanfair ochr Cwm Eidda. Nid oes bosib gweld wrth ymuno ar A5 oherwydd y coed yma.

Gofyn i’r Cyngor ddod i lanhau cwteri yr ardal cyn lifogydd y gaeaf, hefyd mae twr yn dod I’ r ffordd ar yr ail dro ar ôl Bryniau Defaid

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Tachwedd 9fed  2017

Cofnodion Mehefin 14 2017

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Mehefin 14 2017

 

 

Presennol;

 

Alun Davies, Cadeirydd, Dafydd P Jones, , Meredydd Ellis  Idris Roberts. Ac Eirian Roberts

 

Ymddiheuriadau; Cyn Wyn Jones Arwel Jones Ellis  Gwyn Davies, Medwyn Hughes

 

 

Cod ymddygiad;

 

Neb yn datgan cysylltiad neu ddiddordeb mewn un rhywun o eitemau’r agenda

 

Cofnodion;

 

Darllenwyd y cofnodion Dafydd Jones yn cynnig ei bod yn gywir gyda Meredydd Ellis yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion:

 

Bu yr ymateb i gael sgip yn wych, roedd yn llawn yn mynd oddi yma..

 

Cafwyd adroddiad gan Dafydd yn dilyn pwyllgor gyda Pharc Cenedlaethol Eryri ym Mhlas y Brenin yn ddiweddar. Materion yn ymwneud  gyda chynllunio oedd rhan fwyaf o’r cyfarfod ac nid oes problemau mawr yn yr ardal yma.

 

 

Arian

Edrychwyd ar y sefyllfa ariannol yn ofalus. Biliau i’w talu   yn cynnig y dylent gael eu talu ac Arwel Ellis yn cefnogi.

Bil Un Llais Cymru am hyfforddiant £40

Cennin Cyf

BDO pan ddaw ( ac os y daw cyn y cyfarfod nesaf)

CBSC am sgip pan ddaw y bil

CBSC talu am gynllun chwarae dros yr haf  £600  (Roedd grant o £600 wedi ei derbyn at hyn)

 

UFA

Mae gofyn am bamffledi cerdded i’r ardal gan nad oes signal ffon yn yr ardal. Holi yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oes help i’w gael gyda’r tâl gan mai llwybrau ar ei tiroedd hwy ydynt.

 

Torri gwair mynwent y plwyf; Gofyn i Owen Glyn Evans dorri mynwent y plwyf ac o amgylch y neuadd.

Angen torri gwair ar hyd y Mignaint a hefyd wrth yr afon

Edrych I gael warden I reoli canio ar yr afon yn yr ardal

 

UFA

Cofnodion Mai 22 2017

 

 

 

Pwyllgor Cyngor Cymuned Ysbyty Ifan 22/5/2017

 

Presennol;

Idris Roberts, Alun Davies, Dafydd Jones,Meredydd Ellis, Arwel J Ellis, Gwyn Davies ac Eirian Roberts (clerc)

 

Ymddiheuriadau

Cyng Wyn Jones

 

Cod Ymddygiad;

 Datgan diddordeb neu gysylltiad mewn unrhyw un o eitemau’r agenda.  Neb

 

Tymor newydd

Cynghorwyr am y tymor newydd o bedair blynedd yw;

Alun Davies Bryniau Defaid

Dafydd P Jones Llafar y Lli

Meredydd Ellis Hafod Ifan

Idris Roberts Pennant

Arwel J Ellis Pandy Coch

Gwyn Davies Eidda Fawr

Medwyn Hughes, Cerrigellgwm.

 

Croesawodd Alun Davies bawb yn ôl i dymor newydd

Cofnodion

Darllenwyd y cofnodion a’i cael yn gywir Arwel Ellis yn cynnig a Dafydd Jones yn cefnogi.

 

Materion yn codi o’r cofnodion

 

Toiledau

Disgwyl ateb o Gonwy i edrych oes modd I’r Cyngor Cymuned ofalu am gael golau i’r toiledau

 

CYFARFOD BLYNYDDOL

 

Swyddogion

 

Cadeirydd; Alun E Davies

Is Gadeirydd; Dafydd P Jones

 

 

ARIAN

Rhannwyd y daflen ariannol ac aethpwyd trwyddi yn fanwl Idris Roberts yn cynnig ei bod  yn  gywir gyda Arwel Ellis yn cefnogi . (A1)

 

Aethpwyd trwy y rheolau cyllid a chael fod popeth mewn trefn.

 

Cafodd asesiad risg o’r rheolau sefydlog eu mabwysiadu

 

Mae dau o aelodau y pwyllgor yn arwyddo pob siec cyn iddi gael ei thalu

Mae ffurflen TAW yn barod i’w hanfon i gael ad daliad

Nid oes dyled.

Mae y Cyngor yn cydymffurfio gyda gweithdrefnau statudol

Bydd dyddiad ar gyfer archwilio y Cyfrifon ym mis Mai

Edrychodd y Cynghorwyr dros yr adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y system fewnol, popeth yn ei le yma.

 

Trafodwyd polisi gweddillion yr  arian sydd yn y cyfrif banc ar ddiwedd y flwyddyn a chael ei fod yn gywir,  Bydd yn cael ei gario ymlaen i’r flwyddyn nesaf fel sydd yn digwydd yn flynyddol.

Soniwyd am y Côd ymddygiad, mae hwn yn cael ei fabwysiadu ar gychwyn pob tymor newydd a phan fydd Cynghorwyr newydd yn cael ei benodi.

 

Mabwysiadwyd y Côd ymddygiad am y flwyddyn 2017/18

 

Polisi Achwynwyr; edrychwyd ar gopi o’r polisi achwynwyr a’I mabwysiadwyd

 

Arian

 

Idris yn cynnig fod y bil isod yn cael ei dalu

Pan ddaw bil Un Llais Cymru am hyfforddiant ariannol ei dalu

Gwyn Ellis Glanhau y toiled

Owen Glyn Evans torri gwair y fynwent

Gan fod cymaint o drafferthion wedi mynd gyda’r archwiliad allanol, holi J Llywelyn Hughes faint fyddai cost iddynt fod yn archwilwyr mewnol at y flwyddyn nesaf.

 

Gohebiaeth

 

Pwyllgor ffiniau yng Nghonwy Mehefin 1af Ysgrifennydd yn mynd i gynrychioli y Cyngor Cymuned

Llythyr gan Barc Cenedlaethol Eryri yn cynnig coed afalau am ddim i’r Cyngor. Penderfynwyd derbyn y cynnig

Pwyllgor ym Mhlas y Brenin gan y Parc Cenedlaethol 20 o Fehefin. Aelodau am fynychu’r pwyllgor.

Cafwyd diweddariad gan Dafydd o’r hyn aeth ymlaen ym mhwyllgor yn ymwneud gyda’r eglwys. Bydd angen un pwyllgor eto I edrych beth yw bwriad trigolion yr ardal am yr adeilad.

Enwau cynrychiolwyr ar bwyllgor UN Llais Cymru; Alun a Dafydd

 

 

Dyddiad y pwyllgor nesaf Gorffennaf 13 2017